Liên hệ Nông dược
Liên hệ bộ phận nông dược

 Nguyễn Phước Tâm 
PKD Nông dược và 
Giống cây trồng 

 (+84.28) 3822 8097 ext: 704  

 Nguyễn Văn Kha
Phòng CGKT & 
Marketing Nông Dược 

 (+84.28) 3822 8097 ext:710  

 Nguyễn Văn Thọ 
Phòng Kỹ Thuật 
Nông Dược 

 (+84.28) 3822 8097 ext: 717  

 Nguyễn Hoàng Anh 
Phòng Cung ứng 
Nông Dược 

 (+84.28) 3822 8097 ext: 789  

Trở về đầu trang