VFC

    

Trợ giúp cổ đông

Ông : Trần Văn Dũng- Giám Đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
Tel:  (+84.28) 3822 8097 
Ông : Nguyễn Văn Kiên- TP. Nhân Sự Hành Chính Công ty
Tel: (+84.28) 3822 8097 -ext: 624