VFC

    

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CỦA CTY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Ngày 16/04/2015, Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã tổ chức thành công Ðại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.

 

Đại hội diễn ra với sự tham dự của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Quý cổ đông Công ty và Cơ quan thông tin báo chí.

01codong

(ông Nguyễn Bảo Sơn – Thành viên HĐQT)

02codong

(Cổ đông VFC biểu quyết Chương trình Đại hội)

 

03codong

(Chủ tọa đoàn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

Tại Đại hội, ông Trương Công Cứ - Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty đã cho biết;” Trong niên độ tài chính 2013-2014 vừa qua, tiếp tục thực hiện những định hướng mới trong công tác quản lý điều hành kinh doanh của Công ty; các hoạt động kinh doanh và biện pháp quản lý đã đi dần vào chiều sâu, chú trọng tính hiệu quả và minh bạch. Các công tác nhằm hoàn thiện hệ thống điều hành kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh bán hàng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi nhánh cũng như các công tác liên quan đến tiết giảm chi phí v.v… luôn được chú trọng thực hiện. Chính những yếu tố trên đã góp phần giúp Công ty giữ các chỉ tiêu doanh thu không bị giảm sút trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2013-2014, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu đạt 104 % kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 109 % kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 114 % so với kế hoạch”.

04codong

(Ông Trương Công Cứ - P.CTHĐQT/TGĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015)

Tại Đại hội, các cổ đông đều rất hài lòng với kết quả kinh doanh của Công ty trong niên độ tài chính 2013-2014 và phấn khởi trước kế hoạch phân phối cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 35% và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 3:1 do HĐQT đệ trình.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017. Theo đó, 02 ứng cử viên là ông Võ Văn Quốc và ông Nguyễn Đức Minh đã trúng cử vào Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí cao với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, thông qua tất cả các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT.

05codong

 

06codong

(Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội)

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành VFC xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác và các Cơ quan quản lý Nhà nước, Báo đài… đã đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ VFC trong thời gian qua và VFC mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Quý vị trong tương lai.

 


Tin mới hơn:
Tin trước đây: