VFC

    

Thông tin tài chính

pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 3-2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng năm 2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét 6 tháng năm 2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 1-2018
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 4-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 3-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét 6 tháng năm 2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét 6 tháng năm 2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 1-2017
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4-2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 4-2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng Quý 3-2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng năm 2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng năm 2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quý 2-2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quý 1-2016
pdf-icon
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quý 4-2015
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quý 3-2015
pdf-icon
Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng năm 2015
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quý 2-2015
pdf-icon
Công Ty đã ký hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2015 với Cty TNHH Kiểm Toán DTL(CV 334/VFC)
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quý 1-2015
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014
pdf-icon Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014)
pdf-icon
Báo cáo tài chính riêng quý 4 2014 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2014)
pdf-icon Báo cáo tài chính quý 3 2014 Báo cáo hợp nhất.
pdf-icon Báo cáo tài chính quý 3 2014 Báo cáo riêng.
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng/2014
pdf-icon Báo cáo tài chính đã soát xét 6 tháng/2014
zip_icon Báo cáo tài chính Quý 2 2014 (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014)
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014 (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014)
pdf-icon Báo cáo tài chính Quý 2 2014 (từ ngày 01/04/2014 đến ngày 30/06/2014)
pdf-icon Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2014 ( từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014)
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014)
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán có bổ sung 3 chữ ký ( kỳ kế toán từ 01/10/2013 đến 31/12/2013)
pdf-icon Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán có bổ sung 3 chữ ký ( kỳ kế toán từ 01/10/2013 đến 31/12/2013)
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất kỳ kế toán từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013
pdf-icon Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/12/2013
pdf-icon
Báo cái tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2013 
pdf-icon
Báo cái tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2013
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4 năm 2013 (từ 01/07/2013 - 30/09/2013)
pdf-icon Báo cáo tài chính Quí 4 năm 2013 (từ 01/07/2013 - 30/09/2013)
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2013 (từ 01/04/2013 - 30/06/2013)
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 năm 2013
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất VFC 6 tháng (đã soát xét)
pdf-icon
Báo cáo tài chính tổng hợp VFC 6 tháng (đã soát xét)
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2/2013
pdf-icon
Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 2/2013
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1/2013
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quí 1/2013
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/10/2011 đến 30/09/2012 (đã kiểm toán)
pdf-icon
Báo cáo tài chính từ 01/10/2011 đến 30/09/2012 (đã kiểm toán)
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4/2012
pdf-icon
Báo cáo tài chính tổng hợp Quí 4/2012
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quí 4/2012 Cty Mẹ
pdf-icon
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3 Năm 2012
pdf-icon
Báo cáo tài chính Quí 3 Năm 2012
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2 Năm 2012
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét kỳ kế toán 01/10/2011 đến 31/03/2012
pdf-icon Báo cáo tài chính đã được soát xét kỳ kế toán 01/10/2011 đến 31/03/2012
pdf-icon Báo cáo tài chính Quí 2 Năm 2012
pdf-icon Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 Năm 2012
pdf-icon Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2012
pdf-icon Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/09/2011
pdf-icon Báo cáo tài chính đã được soát xét từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011
pdf-icon Báo cáo tài chính quý II năm 2011
pdf-icon Báo cáo tài chính quý I năm 2011
pdf-icon Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đến ngày 31 tháng 12 năm 2010
pdf-icon Báo cáo tài chính quý IV năm 2010
pdf-icon Báo cáo tài chính quý III năm 2010
pdf-icon Báo cáo tài chính đã được soát xét từ ngày 01/01/2010 đến 30/06/2010
pdf-icon Báo cáo tài chính quý II năm 2010
pdf-icon Báo cáo tài chính quý I năm 2010
pdf-icon Báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009
pdf-icon Báo cáo tài chính đến ngày 30 tháng 9 năm 2009
pdf-icon Báo cáo tài chính đến ngày 30 tháng 6 năm 2009