VFC

    

Thông tin cổ đông

pdf-icon Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐQT
pdf-icon
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
pdf-icon
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ do thu hồi cổ phiếu thưởng của nhân viên đã nghỉ việc
pdf-icon
Về việc giải trình theo yêu cầu văn bản số 5698
pdf-icon
Công bố thông tin về việc thu hồi cổ phiếu đã phát hành theo chương trình ESOP của nhân viên đã thôi việc
pdf-icon
Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quí 3/2013 so với cùng kỳ 2012
pdf-icon
Công bố thông tin v/v chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
pdf-icon
Công bố thông tin v/v chi trả tạm ứng cổ tức Đợt 1 - 2013
pdf-icon
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 03/2013
pdf-icon
Quyết định HĐQT v/v thu hồi cổ phiếu
pdf-icon
Công bố thông tin HĐQT v/v thu hồi cổ phiếu
pdf-icon
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013
pdf-icon
Công bố thông tin v/v chuyển cổ phiếu ESOP bị thu hồi
pdf-icon
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 02/2013
pdf-icon
Thông báo v/v phân công thành viên ban kiểm soát
pdf-icon
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị 01/2013
pdf-icon
Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2013
pdf-icon
Biên bản Đại Hội Cổ Đông năm 2013
zip_icon
Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2013
pdf-icon Thông báo v/v tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013
pdf-icon
Nghị quyết số 03/2013
pdf-icon
Nghị quyết số 02/2013
pdf-icon
Thông báo số 03 HĐQT
pdf-icon
Nghị quyết số 01 HĐQT
pdf-icon
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu thưởng 12/12/2012
pdf-icon
Nghị quyết 07 HĐQT
pdf-icon
Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ
pdf-icon
Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2012
pdf-icon
Báo cáo Tình hình quản trị công ty Quý 4/2012
pdf-icon
Nghị quyết 06 HĐQT
pdf-icon
Báo cáo số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
pdf-icon
Nghị Quyết HĐQT 05/2012
pdf-icon
Quyết định thành lập chi nhánh TP. HCM
pdf-icon
Nghị quyết HĐQT 04/2012
pdf-icon
Báo cáo tình hình quản trị công ty (09 tháng)
pdf-icon
Báo cáo kết quả phát hành ESOP Đợt 1
pdf-icon
Nghị quyết 162 về việc thành lập công ty con
pdf-icon
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 159 ngày 12/03/2012
pdf-icon Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị
pdf-icon Thông báo phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam
pdf-icon Thông báo 101/VFC ngày 27/02/2012 "Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 3 năm 2011
pdf-icon

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012 số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-VFC

(Decision Annual Shareholders Metting for 2012)

pdf-icon Tài liệu Phục Vụ Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2012
pdf-icon Quy chế Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2012
pdf-icon Thông báo mời họp và phiếu đăng ký  Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2012
pdf-icon Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 số 02/2011/NQ-ĐHĐCĐ-VFC
pdf-icon Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội cổ đông năm 2011
pdf-icon Tờ trình gửi Cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu thưởng trên Sở Giao dịch CK Tp.HCM
pdf-icon Quyết định thành lập Ban Quan Hệ Cổ đông
pdf-icon Thông báo đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 3/2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 và cổ phiếu thưởng
pdf-icon Thông báo tiến độ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức kỳ 3/2010 và phát hành cổ phiếu thưởng
pdf-icon Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
pdf-icon Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
pdf-icon Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
pdf-icon Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
pdf-icon Thông báo mời họp và phiếu đăng ký  Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2011
pdf-icon Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2011
pdf-icon Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 4 năm 2010
pdf-icon Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt II năm 2010
pdf-icon Công văn 217A về việc thu thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức lần 1 năm 2010
pdf-icon Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010
pdf-icon Thông báo trả cổ tức đợt 3 năm 2009
pdf-icon Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010