VFC

    

Thông tin cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

 

Ngày 22/11/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 981/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/12/2013
Ngày đăng ký cuối cùng : 04/12/2013
Lý do và mục đích chốt danh sách: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt
Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Thời gian thực hiện: 30/12/2013;
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu/người được ủy quyền làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản) tại Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam kể từ ngày 30/12/2013 và phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ.