VFC

    

Thông tin cổ đông

Thông Tin Cổ Đông năm 2014

pdf-icon Báo cáo quản trị Công ty năm 2014
pdf-icon
Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2014 bằng tiền mặt.
pdf-icon Nghị quyết HĐQT 15, ngày 13/11/2014
pdf-icon Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn FTIF - Templeton Frontier Markets Fund
pdf-icon Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.
pdf-icon

VFG: Chi trả cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền mặt

pdf-icon Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 13/08/2014.
zip_icon Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tháng 7 năm 2014
pdf-icon Báo cáo sở hũu cổ đông lớn (MUTUAL FUND ELITE (NON - UCITS))
pdf-icon Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
pdf-icon Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014
pdf-icon

Công bố TT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014 với Cty TNHH Kiểm toán DTL.

pdf-icon Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013
pdf-icon Nghị Quyết 02/2014/NQ-HĐQT
pdf-icon
Biên bản họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2014
pdf-icon
Nghị Quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên 2014
zip_icon Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
pdf-icon
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
pdf-icon Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
html-icon
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013