VFC

    

Thông tin cổ đông

Thông Tin Cổ Đông năm 2015

pdf-icon
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh Chi nhánh Đức Hòa - Long An
pdf-icon
Công văn số 18/2016/TB-VFC công bố thông tin v/v chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Đức Hòa - Long An
pdf-icon
Nghị quyết số 68/2015/NQ-HĐQT/VFC ngày 31/12/2015 v/v tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty 
pdf-icon
Công văn số 710/2015/TB-VFG ngày 29/12/2015 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
pdf-icon
Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/12/2015 v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản- bổ sung ngành nghề kinh doanh
pdf-icon
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 29/12/2015 v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
pdf-icon
 Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 28/12/2015 v/v chi trả cổ tức đợt 2/2015
pdf-icon
Công văn số 705/2015/TB-VFG ngày 28/12/2015 v/v  tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2/2015
pdf-icon
Công văn số 619/2015-VFC ngày 09/11/2015 v/v công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
pdf-icon
 Công bố thông tin số 615/2015/TB-VFC 06/11/2015 v/v VFC nhận được thông báo từ CN-VSD xác nhận thực hiện quyền sở hữu cổ phiếu từ cán bộ nhân viên thôi việc sang cổ phiếu quỹ Công ty.
pdf-icon
Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 26/10/2015 họp HĐQT quý 3-2015
pdf-icon

Công bố thông tin số 602/VFC ngày 30/10/2015 v/v thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho

người lao động

pdf-icon
Nghị quyết số 55/2015/NQ-HĐQT-VFC ngày 30/10/2015 v/v thu hồi cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc
pdf-icon
Công văn số 584/VFC-2015 ngày 19/10/2015 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính quý 03/2015
pdf-icon
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 11/09/2015
pdf-icon

Công văn số 544/2015/TB-VFG ngày 11/09/2015 v/v Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi lần thứ 23

pdf-icon

Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐQT ngày 08/09/2015 v/v tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

pdf-icon

Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐQT-VFC ngày 08/09/2015 v/v thông qua thu hồi cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc

và phân phối cổ phiếu ESOP cho CBNV

pdf-icon
Thông báo số 533/2015/TB-HĐQT-VFC ngày 08/09/2015 v/v thu hồi cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc
pdf-icon

Nghị quyết số 40/VFC-HĐQT v/v thông qua việc niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên Sở 

Giao dịch CK Tp.HCM

pdf-icon
Công văn 501/VFC  v/v công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
pdf-icon
Công văn 491/VFC  v/v giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2015
pdf-icon
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015
pdf-icon
Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT hợp HĐQT Công ty CP Khử trùng Việt Nam ngày 23-07-2015
pdf-icon Quyết định bổ nhiệm cán bộ
pdf-icon Quyết định miễn nhiệm cán bộ
pdf-icon Nghị quyết 398 v/v sáp nhập VP HĐQT & BĐH vào phòng Nhân Sự - HC
pdf-icon

VFG: Trả Cổ Phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu

pdf-icon
Công ty CP Khử trùng VN CBTT: Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
pdf-icon Công ty đã ký HĐ kiểm toán BCTC năm 2015 với Cty TNHH Kiểm toán DTL(CV 334/VFC)
pdf-icon Nghị quyết HĐQT số 25 v/v bổ nhiệm cán bộ chủ chốt và lựa chọn đơn vị kiểm toán
pdf-icon

Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn SSI

pdf-icon
Nghị quyết HĐQT số 22 v/v Giải thể Chi nhánh của Cty tại Đà lạt
pdf-icon
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 03 năm 2014 bằng tiền mặt.
pdf-icon
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Cty TNHH Quản lý Quỹ SSI
zip_icon

Biên bản và Nghị Quyết DHCD thường niên năm 2015.

pdf-icon
Tóm tắt lý lịch ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013-2017
zip_icon
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
pdf-icon
Báo cáo thường niên năm 2014
pdf-icon
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
pdf-icon Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ
pdf-icon Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
pdf-icon

Báo cáo thay đổi số cổ phần sở hũu của cổ đông lớn (MUTUAL FUND ELITE (NON - UCITS))

pdf-icon

Thông báo chốt danh sách cổ đông

pdf-icon
Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN2015 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản