VFC

    

Thông tin cổ đông

Thông Tin Cổ Đông năm 2016

pdf-icon
Công văn số 385/2016/TB-VFC ngày 19/10/2016 công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2016
pdf-icon
Công văn số 383/2016/TB-VFC ngày 14/10/2016 công bố thông tin Nghị quyết 32
pdf-icon
Công văn số 373/2016/TB-VFC ngày 11/10/2016 công bố thông tin v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh Sơn La & Chi nhánh Nghệ An
pdf-icon
Công văn số 329/2016/TB-VFC ngày 06/09/2016 công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ Công Ty
pdf-icon
Công văn số 298/2016/TB-VFC ngày 08/08/2016 công bố thông tin v/v giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần-Đăng ký thay đổi lần thứ 24
pdf-icon
Công văn số 286/2016/TB-VFC ngày 27/07/2016 công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016
pdf-icon
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016
pdf-icon
Công văn số 281/2016/TB-VFC ngày 25/07/2016 công bố thông tin tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2016
pdf-icon
Công văn số 274/2016/TB-VFC ngày 20/07/2016 công bố thông tin nghị quyết 27/2016/NQ-HĐQT
pdf-icon

Công văn số 267/2016/TB-VFC ngày 14/07/2016 công bố thông tin tăng vốn điều lệ, lưu ký & niêm yết bổ sung

pdf-icon
Công văn số 231/2016/TB-VFC ngày 13/06/2016 công bố thông tin sáp nhập Chi nhánh
pdf-icon
Công văn số 214/2016-VFC ngày 03/06/2016 công bố thông tin số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành
pdf-icon
Công văn số 206/2016/TB-VFC ngày 31/05/2016 công bố thông tin công ty Kiểm Toán Báo Cáo Tài chính năm 2016
pdf-icon
Công văn số 159/2016/TB-VFC ngày 04/05/2016 công bố thông tin ngày 26/04/2016 Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam nhận được công văn số: 482/TB-SGDHCM ngày 21/04/2016 về ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức đợt 3 năm 2015
pdf-icon
Công văn số 147/2016/VFC ngày 19/04/2016 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
pdf-icon
Công văn số 143/2016/TB-VFC ngày 19/04/2016 v/v đính chính CBTT Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
pdf-icon
Đính chính nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 15/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại khoản 2 điều 1
pdf-icon
Công văn số 142/2016/TB-VFC ngày 15/04/2016 công bố thông tin v/v Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
pdf-icon
Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ/2016 ngày 15/04/2016 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam
pdf-icon
Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 15/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
pdf-icon
Công văn số 140/2016/TB-VFG ngày 14/04/2016 công bố thông tin v/v Phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ
pdf-icon Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
zip_icon
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 phần 2
zip_icon
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 phần 1
pdf-icon
Công văn số 123/2016/TB-VFC ngày 04/04/2016 công bố thông tin v/v thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
pdf-icon
Thông báo số 13/2016/TB-HĐQT ngày 04/04/2016 v/v thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
pdf-icon
Công văn số 121/2016/TB-VFC ngày 01/04/2016 v/v công bố thông tin báo cáo thường niên 2015
pdf-icon
Công văn số 109/2016/TB-VFC ngày 24/03/2016 v/v công bố thông tin nghị quyết số 12/2016/NQ/-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 95/2016/TB-VFC ngày 17/03/2016 v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Đức Hòa-Long An, đăng ký thay đổi lần thứ 1
pdf-icon
Công văn số 90/2016/TB-VFG ngày 16/03/2016 v/v phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ
pdf-icon
Công văn số 89/2016/TB-VFC ngày 15/03/2016 v/v giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cấp lần đầu
pdf-icon
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư VFC Cambo ngày 08/03/2016
pdf-icon
Công văn số 87/VFC-2016 ngày 15/03/2016 v/v giải trình biến động lợi nhuận của BCTC năm 2015 đã kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 86/2016/TB-VFG ngày 15/03/2016 v/v công bố thông tin BCTC năm 2015 đã kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 88/2016/TB-VFG ngày 15/03/2016 v/v nghị quyết thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán
pdf-icon
Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016 v/v thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán
pdf-icon

Công văn số 68/2016/TB-VFG v/v thông qua Quy chế & phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

pdf-icon

Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT-VFC ngày 29/02/2016 v/v thông qua Quy chế ESOP và phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động

pdf-icon
Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 04/02/2016 v/v điều chỉnh loại chứng khoán ESOP
pdf-icon
Báo cáo số 05/2016/CV-HĐQT ngày 29/01/2016 v/v báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
pdf-icon
Công văn số 21/VFC-2016 ngày 19/01/2016 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính quý 4/2015 
pdf-icon
Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 19/01/2016 
pdf-icon
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh Chi nhánh Đức Hòa - Long An
pdf-icon
Công văn số 18/2016/TB-VFC công bố thông tin v/v chứng nhận đăng ký kinh doanh Chi nhánh Đức Hòa - Long An