VFC

    

Thông tin cổ đông

Thông Tin Cổ Đông năm 2017

pdf-icon
Công văn số 399/2017/TB-VFC ngày 20/11/2017 v/v công bố thông tin Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 348/2017/TB-VFC ngày 20/10/2017 v/v công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
pdf-icon
Công văn số 340/2017-VFC ngày 19/10/2017 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính Quý 3/2017
pdf-icon
Công văn số 339/2017/TB-VFC ngày 19/10/2017 v/v công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2017
pdf-icon
Công văn số 338/2017/TB-VFC ngày 19/10/2017 v/v công bố thông tin Nghị quyết 33/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 280/2017-VFC ngày 14/07/2017 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính 6T/2017- Kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 279/2017/TB-VFC ngày 14/08/2017 công bố thông tin v/v Báo cáo tài chính 6T/2017 đã kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 268/2017/TB-VFC ngày 27/07/2017 công bố thông tin v/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2017
pdf-icon
Công văn số 267/2017/TB-VFC ngày 25/07/2017 công bố thông tin v/v Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần- Đăng ký thay đổi lần thứ 25 
pdf-icon
Công văn số 264/2017/TB-VFC ngày 18/07/2017 công bố thông tin v/v Ủy quyền người công bố thông tin 
pdf-icon
Công văn số 263/2017/TB-VFC ngày 18/07/2017 công bố thông tin chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 6 tháng đầu năm 2017
pdf-icon
Công văn số 261/2017-VFC ngày 18/07/2017 v/v giải trình biến động lợi nhuận Báo cáo tài chính Q2/2017 
pdf-icon
Công văn số 260/2017/TB-VFC ngày 18/07/2017 công bố thông tin Báo cáo tài chính Q2/2017 
pdf-icon
Công văn số 257/2017/TB-VFC ngày 17/07/2017 công bố thông tin Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 244/2017/TB-VFC ngày 06/07/2017 công bố thông tin sửa đổi điều lệ Công ty
pdf-icon
Công văn số 243/2017/TB-VFC ngày 06/07/2017 công bố thông tin Nghị quyết 24 sửa đổi điều lệ Công ty
pdf-icon
Công văn số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 30/06/2017 công bố thông tin Nghị quyết số 23 thông qua việc niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM  
pdf-icon
Công văn số 232/2017-VFC ngày 26/06/2017 công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
pdf-icon
Công văn số 22/2017/CV-HĐQT ngày 26/06/2017 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Công văn số 217/2017/TB-VFC ngày 07/06/2017 công bố thông tin Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 202/2017/TB-VFC ngày 29/05/2017 công bố thông tin Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 200/2017/TB-VFC ngày 25/05/2017 công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Công văn số 15/2017/CV-HĐQT ngày 24/05/2017 công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Văn bản số 2820/UBKC-QLCB ngày 22/05/2017 v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Khử trùng Việt Nam được UBCK chấp thuận
pdf-icon
Công văn số 166/2017/TB-VFC ngày 25/04/2017 công bố thông tin thông Nghị quyết 12/2017/NQ/HĐQT
pdf-icon
Công văn số 163/2017/TB-VFC ngày 24/04/2017 công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ động nội bộ
pdf-icon
Công văn số 157/2017/TB-VFC ngày 20/04/2017 công bố thông tin Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 156/2017/TB-VFC ngày 20/04/2017 công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ động nội bộ
pdf-icon
Công văn số 154/2017/TB-VFC ngày 17/04/2017 công bố thông tin v/v chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2016
pdf-icon
Công văn số 151/2017/TB-VFC ngày 14/04/2017 công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
zip_icon Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
pdf-icon
Công văn số 133/2017/TB-VFC ngày 05/04/2017 công bố thông tin Nghị quyết 06 thông qua các nội dung cuộc họp ngày 05/04/2017
pdf-icon Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
pdf-icon Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
pdf-icon
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
pdf-icon
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
pdf-icon
Công văn số 129/2017/TB-VFC ngày 31/03/2017 công bố thông tin Báo cáo thường niên 2016
pdf-icon
Công văn số 103/2017/TB-VFC ngày 13/03/2017 công bố thông tin BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 102/2017/TB-VFC ngày 13/03/2017 công bố thông tin Nghị Quyết 04 thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán 
pdf-icon
Công văn số 94/2017/TB-VFC ngày 06/03/2017 công bố thông tin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐTN 2017
pdf-icon
Công văn số 89/2017/TB-VFC ngày 03/03/2017 công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh -Thay đổi lần 1
pdf-icon
Công văn số 38/2017/TB-VFC ngày 20/01/2017 công bố thông tin Báo cáo tài chính Q4/2016
pdf-icon
Công văn số 36/2017/TB-VFC ngày 20/01/2017 công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016
pdf-icon
Công văn số 37/2017/TB-VFC ngày 20/01/2017 công bố thông tin Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 385/2016/TB-VFC ngày 19/10/2016 công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2016
pdf-icon
Công văn số 383/2016/TB-VFC ngày 14/10/2016 công bố thông tin Nghị quyết 32