VFC

    

Thông tin cổ đông

Thông Tin Cổ Đông năm 2018

pdf-icon
Công văn số 32/2018/CV-QHCĐ ngày 27/12/2018 v/v CBTT công văn 409
pdf-icon
Công văn số 31/2018/CV-QHCĐ ngày 18/12/2018 v/v CBTT Nghị quyết 68
pdf-icon
Công văn số 30/2018/CV-QHCĐ ngày 04/12/2018 v/v PAN CBTT Chào mua Công khai VFG
pdf-icon
Công văn số 29/2018/CV-QHCĐ ngày 21/11/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 66
pdf-icon
Công văn số 28/2018/CV-QHCĐ ngày 17/11/2018 v/v Công bố thông tin PAN chào mua công khai cổ phiếu VFG
pdf-icon
Công văn số 27/2018/CV-QHCĐ ngày 18/10/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
pdf-icon
Công văn số 26/2018/CV-QHCĐ ngày 18/10/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 63
pdf-icon
Công văn số 23/2018/TB-QHCĐ-VFC ngày 10/09/2018 v/v Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần- Đăng ký thay đổi lần thứ 27
pdf-icon
Công văn số 22/2018/CV-QHCĐ ngày 10/09/2018 v/v Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC hợp nhất 6T-2018
pdf-icon
Công văn số 21/2018/TB-QHCĐ-VFC ngày 29/08/2018 v/v Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần- Đăng ký thay đổi lần thứ 26
pdf-icon
Công văn số 19/2018/TB/CV-QHCĐ-VFC ngày 24/08/2018 v/v Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
pdf-icon
Công văn số 18/2018/CV-QHCĐ-VFC ngày 23/08/2018 v/v Công bố thông tin Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt - Đợt 1 năm 2018
pdf-icon
Công văn số 18/2018/CV-QHCĐ ngày 21/08/2018 v/v Công bố thông tin điều lệ sửa đổi, bổ sung cập nhật.
pdf-icon
Công văn số 17/2018/CV-QHCĐ ngày 21/08/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 60
pdf-icon
Công văn số 16/2018/CV-QHCĐ ngày 21/08/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 59
pdf-icon
Công văn số 15/2018/TB-QHCĐ-VFC ngày 17/08/2018 v/v Công bố thông tin  thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
pdf-icon
Công văn số 13/2018/CV-QHCĐ ngày 14/08/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 50
pdf-icon
Công văn số 49/2018/CV-HĐQT ngày 13/08/2018 v/v Giải trình biến động lợi nhuận của báo cáo tài chính 6T.2018 đã kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 12/2018/CV-QHCĐ ngày 13/08/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6T.2018 kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 11/2018/CV-QHCĐ ngày 13/08/2018 v/v Công bố thông tin CV Số 4989/UBCK-QLCB- Chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động
pdf-icon
Công văn số 48/2018/TB-HĐQT ngày 10/08/2018 v/v Công bố thông tin thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
pdf-icon
Công văn số 47/2018/CV-HĐQT ngày 06/08/2018 v/v báo cáo kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
pdf-icon
Công văn số 46/2018/CV-HĐQT ngày 02/08/2018 v/v Công bố thông tin phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
pdf-icon
Công văn số 262/2018/TB-VFG ngày 01/08/2018 v/v Công bố thông tin UBCK chấp thuận phát hành CP ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ
pdf-icon
Công văn số 261/2018/TB-VFC ngày 27/07/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
pdf-icon
Công văn số 45/2018/CV-HĐQT ngày 27/07/2018 v/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
pdf-icon
Công văn số 259/2018/TB-VFC ngày 26/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 44
pdf-icon
Công văn số 255/2018/TB-VFC ngày 18/07/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Q2/2018 và Báo cáo tài chính Hợp nhất Q2/2018
pdf-icon
Công văn số 254/2018/TB-VFC ngày 18/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 42
pdf-icon
Công văn số 41/2018/CV-HĐQT ngày 17/07/2018 v/v  Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
pdf-icon
Công văn số 246/2018/TB-VFC ngày 12/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 37 & QĐ38
pdf-icon
Quyết định số 38/QĐ/VFC-HĐQT ngày 12/07/2018 v/v Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP (2018-2021)
pdf-icon
Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 12/07/2018 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên theo theo chương trình ESOP 
pdf-icon
Công văn số 242/2018/TB-VFC ngày 09/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 241/2018/TB-VFC ngày 05/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 34/2018/TB-HĐQT ngày 05/07/2018 v/v Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
pdf-icon
Công văn số 32/2018/CV-HĐQT ngày 04/07/2018 v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Công văn số 235/2018/TB-VFC ngày 25/06/2018 v/v Công bố Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
pdf-icon
Công văn số 232/2018/TB-VFC ngày 21/06/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 26/2018/CV-HĐQT ngày 11/06/2018 v/v Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Thông báo số 219/2018/TB-VFC ngày 11/06/2018 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Công văn số 155/2018/TB-VFC ngày 04/05/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty
pdf-icon
Công văn số 149/2018/TB-VFC ngày 03/05/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐQT và thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2017
pdf-icon
Công văn số 145/2018/TB-VFC ngày 27/04/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018
pdf-icon
Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ/2018 Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018
pdf-icon
Công văn số 128/2018/TB-VFC ngày 19/04/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2018
pdf-icon
Công văn số 127/2018/TB-VFC ngày 19/04/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 06
zip_icon Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
pdf-icon
Công văn số 96/2018/TB-VFC ngày 20/03/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 82/2018/CV-VFC ngày 12/03/2018 v/v  thông báo ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2018
pdf-icon
Công văn số 81/2018/TB-VFC ngày 12/03/2018 v/v công bố thông tin Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 50/2018/TB-VFC ngày 09/02/2018 v/v công bố thông tin Từ nhiệm Thành viên HĐQT & thành viên BKS
pdf-icon
Công văn số 35/2018/TB-VFC ngày 30/01/2018 v/v công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
pdf-icon
Công văn số 21/2018/VFC ngày 19/01/2018 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính quý 4/2017 
pdf-icon
Công văn số 20/2018/TB-VFC ngày 19/01/2018 v/v công bố thông tin Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 399/2017/TB-VFC ngày 20/11/2017 v/v công bố thông tin Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 340/2017-VFC ngày 19/10/2017 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính Quý 3/2017