VFC

    

Môi trường làm việc

Triết lý quản trị nguồn nhân lực

Trân trọng và đề cao năng lực, phẩm chất của nhân viên.
Luôn tin tưởng bạn sẽ thành công.
Cùng nhau chia sẻ công việc và kinh nghiệm.
Không ngừng học tập và sáng tạo
Có nhân cách và đạo đức trong cuộc sống
Đoàn kết gắn bó trong một tập thể vững mạnh
Làm việc độc lập và làm việc nhóm
Làm việc và vui chơi hết mình.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực.


Thành công và phát triển của nhân viên luôn đồng hành cùng thành công và phát triển của VFC