VFC

    

Thông tin cổ đông

Thông Tin Cổ Đông năm 2018

pdf-icon
Công văn số 41/2018/CV-HĐQT ngày 17/07/2018 v/v  Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
pdf-icon
Công văn số 246/2018/TB-VFC ngày 12/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 37 & QĐ38
pdf-icon
Quyết định số 38/QĐ/VFC-HĐQT ngày 12/07/2018 v/v Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP (2018-2021)
pdf-icon
Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 12/07/2018 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên theo theo chương trình ESOP 
pdf-icon
Công văn số 242/2018/TB-VFC ngày 09/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 241/2018/TB-VFC ngày 05/07/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 34/2018/TB-HĐQT ngày 05/07/2018 v/v Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
pdf-icon
Công văn số 32/2018/CV-HĐQT ngày 04/07/2018 v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Công văn số 235/2018/TB-VFC ngày 25/06/2018 v/v Công bố Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
pdf-icon
Công văn số 232/2018/TB-VFC ngày 21/06/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 26/2018/CV-HĐQT ngày 11/06/2018 v/v Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Thông báo số 219/2018/TB-VFC ngày 11/06/2018 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
pdf-icon
Công văn số 155/2018/TB-VFC ngày 04/05/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐQT thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty
pdf-icon
Công văn số 149/2018/TB-VFC ngày 03/05/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐQT và thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2017
pdf-icon
Công văn số 145/2018/TB-VFC ngày 27/04/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018
pdf-icon
Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ/2018 Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018
pdf-icon
Công văn số 128/2018/TB-VFC ngày 19/04/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2018
pdf-icon
Công văn số 127/2018/TB-VFC ngày 19/04/2018 v/v Công bố thông tin Nghị quyết số 06
zip_icon Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
pdf-icon
Công văn số 96/2018/TB-VFC ngày 20/03/2018 v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
pdf-icon
Công văn số 82/2018/CV-VFC ngày 12/03/2018 v/v  thông báo ngày đăng ký cuối cùng để đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2018
pdf-icon
Công văn số 81/2018/TB-VFC ngày 12/03/2018 v/v công bố thông tin Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 50/2018/TB-VFC ngày 09/02/2018 v/v công bố thông tin Từ nhiệm Thành viên HĐQT & thành viên BKS
pdf-icon
Công văn số 35/2018/TB-VFC ngày 30/01/2018 v/v công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
pdf-icon
Công văn số 21/2018/VFC ngày 19/01/2018 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính quý 4/2017 
pdf-icon
Công văn số 20/2018/TB-VFC ngày 19/01/2018 v/v công bố thông tin Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 399/2017/TB-VFC ngày 20/11/2017 v/v công bố thông tin Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐQT
pdf-icon
Công văn số 340/2017-VFC ngày 19/10/2017 v/v giải trình biến động lợi nhuận của Báo cáo tài chính Quý 3/2017